بهترین مردم کسی است که نفع رسـاننده مردم باشد. امام علی (ع) -الکترو پردیس

اشـتران کوه، رشته کوهی اسـت که در شـرق استان لرسـتان قراردارد. این رشته کوه از بلــند ترین رشته کـــوه های زاگــــرس می باشد. اشتـران کوه از غرب به شهرســــــتان درود، از شـــــمال به شهـــرستان ازناو از شرق و جنوب به شهـرستان الیگودرز محدود میـشود. بلند ترین قلــه این رشته کوه به نام سن بران 4050 متر بلندا دارد و مـــرتفع ترین نقــطه استان لرســـتان است. این کوه از جمله کوه های جوان مـیباشد که در حدود 30 میلیون سال پیش ایجاد شده است. قله های بـــــلند و پر برف، دره های ژرف و طولانی، چشمه های بی نــــظیر آب معدنی و رود های دایمی، پوشش گیاهــــی و جانوری بسیار متنوع، روستاهای کوهــپایه ای از جمله ویژگیهای اشتران کوه میباشد که به سبب بلندی از شعاغ 100 کــــیلومتــــری به خوبی پیداست. گفته میشود نام آن به سبب وجود قله های هشت گانه که هر کدام بـــــلند تر از 4000 متر میباشد و مانند کاروانی از شــتر به ردیف قرار گرفته، به شتر کوه و یا اشتران کوه معروف گشته است

این رشته کوه در حدود ســــال 1340 از لحاظ گونه های جانورد و گـــــیاهی جزء مناطق حفاظت شده قرار گرفت و در ســـــال 1348 جزء مـــحیط زیست جهانی قرار گرفت. روستاهای بسیاری در کوهپایه اشتران کوه وجود دارد که از آنها میتوان به دره تخت، سیوله، کمنـدان و طیان اشاره نمود. روستای دره تخت همکنون به دهکده گردشگری تبدیل شده است

|| مدیریت